Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

3D Printing for dummies 3rd 2023

3D Printing for dummies 3rd 2023. Design for 3D printing process. Explore practical 3D printing. Learn how 3d printing can work for you.

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF:

  • 160,000đ
  • Mã sản phẩm: 3D7817
  • Tình trạng: 1

Part 1: Getting Started with 3D Printing.

CHAPTER 1: Seeing How 3D Printers Fit into Modern Manufacturing. 7

CHAPTER 2: Exploring the Types of 3D Printing. 19

CHAPTER 3: Exploring Applications of 3D Printing. 31

Part 2: Outlining 3D-Printing Resources.

CHAPTER 4: Identifying Available Materials for 3D Printing . 49

CHAPTER 5: Identifying Sources and Communities for 3D-Printable Objects. 67

Part 3: Exploring the Business Side of 3D Printing

CHAPTER 6: 3D Printing for Everyone. 85

CHAPTER 7: Understanding 3D Printing’s Effect on Traditional Lines of Business. 97

CHAPTER 8: Reviewing 3D-Printing Research. 107

Part 4: Employing Personal 3D-Printing Devices.

CHAPTER 9: Exploring 3D-Printed Artwork. 121

CHAPTER 10: Considering Consumer-Level Desktop 3D Printers . 129

CHAPTER 11: Deciding on a 3D Printer of Your Own . 157

Part 5: Understanding and Using Your 3D Printer.

CHAPTER 12: Assembling Kits and Reviewing Machine Setup. 199

CHAPTER 13: Understanding 3D Printer Control Electronics. 219

CHAPTER 14: Understanding, Using, and Servicing 3D Printers. 251

CHAPTER 15: Identifying Software and Calibrating Your 3D Printer . 293

CHAPTER 16: Refining the Design and 3D-Printing Process. 337

Part 6: The Part of Tens.

CHAPTER 17: Ten Examples of Direct Digital Manufacturing and Personalization. 373

CHAPTER 18: Ten Impossible Designs Created Using Additive Manufacturing. 379

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá