Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Candlestick Charting for dummies 2nd 2022

Candlestick Charting for dummies 2nd 2022.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 150,000đ
  • Mã sản phẩm: CA1189
  • Tình trạng: 2

Part 1: Getting Familiar with Candlestick

Charting and Technical Analysis. 5

CHAPTER 1: Understanding Charting and Where Candlesticks Fit In . 7

CHAPTER 2: Getting to Know Candlestick Charts . 17

CHAPTER 3: Building a Base of Candlestick Chart Knowledge. 31

CHAPTER 4: Using Electronic Resources to Create Full Charts. 49

Part 2: Working with Simple Candlestick Patterns. 69

CHAPTER 5: Working with Straightforward Single-Stick Patterns. 71

CHAPTER 6: Single-Stick Patterns That Depend on Market Context . 93

CHAPTER 7: Working with Bullish Double-Stick Patterns. 119

CHAPTER 8: Using Bearish Double-Stick Patterns. 149

Part 3: Making the Most of Complex Patterns. . . . . . . . . . . . . .177

CHAPTER 9: Getting the Hang of Bullish Three-Stick Patterns . 179

CHAPTER 10: Trading with Bearish Three-Stick Patterns. 209

Part 4: Combining Patterns and Indicators. 237

CHAPTER 11: Using Technical Indicators to Complement Your

Candlestick Charts . 239

CHAPTER 12: Buy Indicators and Bullish Reversal Candlestick Patterns. 259

CHAPTER 13: Sell Indicators and Bearish Reversal Candlestick Patterns. 269

CHAPTER 14: Using Technical Indicators Alongside Bullish-Trending

Candlestick Patterns. 279

CHAPTER 15: Combining Technical Indicators and Bearish-Trending

Candlestick Patterns. 291

Part 5: The Part of Tens. 301

CHAPTER 16: Ten Myths about Charting, Trading, and Candlesticks. 303

CHAPTER 17: Ten Tips to Remember about Technical Analysis. 309

Index. 315

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá