rating

Derivatives Markets and Analysis

Derivatives Markets and Analysis by R. Stafford Johnson Bloomberg financial series. Sách in màu về tài chính phái sinh Futures và Options...

Đặt in tại HoaXanh. In màu được chia làm 2 cuốn.

  • 300,000đ
  • Mã sản phẩm: DE9710
  • Tình trạng: 2

PART 1: FUTURES AND FORWARD CONTRACTS 1

CHAPTER 1

Futures Markets 3

CHAPTER 2

Currency Futures and Forward Contracts 47

CHAPTER 3

Equity Index Futures 78

CHAPTER 4

Interest Rate and Bond Futures and Forward Contracts 121

PART 2: OPTIONS MARKETS AND STRATEGIES 185

CHAPTER 5

Fundamentals of Options Trading 187

CHAPTER 6

Non-Stock Options: Equity Index, Futures, OTC,

and Embedded Options 224

CHAPTER 7

Option Strategies 278

CHAPTER 8

Option Hedging 332

PART 3: OPTION PRICING 397

CHAPTER 9

Option Boundary Conditions and Fundamental Price Relations 399

CHAPTER 10

The Binomial Option Pricing Model 439

CHAPTER 11

The Black-Scholes Option Pricing Model 505

CHAPTER 12

Pricing Non-Stock Options and Futures Options 544

CHAPTER 13

Pricing Bond and Interest Rate Options 578

PART 4: FINANCIAL SWAPS 625

CHAPTER 14

Interest Rate Swaps 627

CHAPTER 15

Credit Default and Currency Swaps 673

PART 5: SUPPLEMENTAL APPENDIXES 705

APPENDIX A

Overview and Guide to the Bloomberg System 707

APPENDIX B

Directory Listing of Bloomberg Screens by Menu and Function 742

APPENDIX C

Uses of Exponents and Logarithms 755

Index 761

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá