Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

M Is for (Data) Monkey A Guide to the M Language in Excel Power Query

M Is for (Data) Monkey A Guide to the M Language in Excel Power Query Ken Puls, Miguel Escobar.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 100,000đ
  • Mã sản phẩm: M 3133
  • Tình trạng: 2

Chapter 0 Introduction: A New Revolution...........................................................................................1

Chapter 1 Importing Basic Data..........................................................................................................11

Chapter 2 Overriding Power Query Defaults.......................................................................................19

Chapter 3 Basic Append Operations...................................................................................................27

Chapter 4 Importing All Files in a Folder.............................................................................................33

Chapter 5 Aggregating Excel Worksheets............................................................................................43

Chapter 6 Unpivoting Data.................................................................................................................51

Chapter 7 Importing Nondelimited Text Files......................................................................................57

Chapter 8 Importing from Databases..................................................................................................65

Chapter 9 Merging Tables and Queries...............................................................................................79

Chapter 10 Query Loading Destinations..............................................................................................87

Chapter 11 Defining Data Types.........................................................................................................97

Chapter 12 Importing Web Data.......................................................................................................103

Chapter 13 Loading Data from Exchange..........................................................................................111

Chapter 14 Grouping and Summarizing............................................................................................117

Chapter 15 Transposing and Unpivoting Complex

Data.....................................................................123

Chapter 16 Automating Refreshing...................................................................................................133

Chapter 17 Power Query Formulas...................................................................................................139

Chapter 18 Conditional Logic in Power Query...................................................................................153

Chapter 19 Power Query Objects.....................................................................................................157

Chapter 20 Understanding the M Language......................................................................................173

Chapter 21 Creating Custom Functions.............................................................................................189

Chapter 22 Advanced Conditional Logic............................................................................................197

Chapter 23 Dynamic Parameter Tables.............................................................................................209

Chapter 24 Dynamic Calendar Tables................................................................................................215

Chapter 25 Query Organization........................................................................................................221

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá