Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Master Your Data with Power Query in Excel and Power BI

Master Your Data with Power Query in Excel and Power BI Ken PulsMiguel Escobar

  • 150,000đ
  • Mã sản phẩm: MA6737
  • Tình trạng: 2

Chapter 0 - The Data Revolution...........................................................................................................1

Chapter 1 - Power Query Fundamentals.............................................................................................11

Chapter 2 - Query Management.........................................................................................................27

Chapter 3 - Data Types and Errors......................................................................................................43

Chapter 4 - Moving Queries Between Excel & Power BI......................................................................59

Chapter 5 - Importing from Flat Files..................................................................................................75

Chapter 6 - Importing Data from Excel................................................................................................91

Chapter 7 - Simple Transformation Techniques.................................................................................105

Chapter 8 - Appending Data.............................................................................................................121

Chapter 9 - Combining Files..............................................................................................................135

Chapter 10 - Merging Data...............................................................................................................155

Chapter 11 - Web Based Data Sources..............................................................................................177

Chapter 12 - Relational Data Sources................................................................................................187

Chapter 13 - Reshaping Tabular Data................................................................................................203

Chapter 14 - Conditional Logic in Power Query.................................................................................229

Chapter 15 - Power Query Values.....................................................................................................247

Chapter 16 - Understanding the M Language....................................................................................275

Chapter 17 - Parameters and Custom Functions...............................................................................297

Chapter 18 - Date and Time Techniques............................................................................................319

Chapter 19 - Query Optimization......................................................................................................343

Chapter 20 - Automating Refresh.....................................................................................................363

Index................................................................................................................................................371

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá