Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Supercharge Excel When you learn to Write DAX for Power Pivot

Supercharge Excel When you learn to Write DAX for Power Pivot Matt Allington

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 90,000đ
  • Mã sản phẩm: SU1568
  • Tình trạng: 2

1: Concept: Introduction to Data Modelling..........................................................................................1

2: Concept: Loading Data.....................................................................................................................3

3: Concept: Measures.........................................................................................................................25

4: DAX Topic: SUM(), COUNT(), COUNTROWS(), MIN(), MAX(), COUNTBLANK(), and DIVIDE().............34

5: Concept: Filter Propagation............................................................................................................51

6: Concept: Lookup Tables and Data Tables........................................................................................57

7: DAX Topic: The Basic Iterators SUMX() and AVERAGEX().................................................................62

8: DAX Topic: Calculated Columns......................................................................................................71

9: DAX Topic: CALCULATE().................................................................................................................74

10: Concept: Evaluation Context and Context Transition.....................................................................82

11: DAX Topic: IF(), SWITCH(), and FIND()...........................................................................................88

12: DAX Topic: VALUES() and HASONEVALUE()....................................................................................91

13: DAX Topic: ALL(), ALLEXCEPT(), and ALLSELECTED().......................................................................98

14: DAX Topic: FILTER().....................................................................................................................111

15: DAX Topic: Time Intelligence.......................................................................................................120

16: DAX Topic: RELATED() and RELATEDTABLE().................................................................................144

17: Concept: Disconnected Tables....................................................................................................149

18: Concept: KPIs.............................................................................................................................164

19: Concept: Multiple Data Tables....................................................................................................167

20: Concept: Cube Formulas.............................................................................................................175

21: Moving from Excel to Power BI...................................................................................................181

22: Next Steps on Your DAX Journey.................................................................................................191

Appendix A: Answers to Practice Exercises.......................................................................................193

Table of Here's How Sections...........................................................................................................202

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá