rating

Technical analysis and chart interpretations

Technical analysis and chart interpretations_ a comprehensive guide to understanding established trading tactics for ultimate profit Ed Ponsi

Đặt in tại HoaXanh.

  • 130,000đ
  • Mã sản phẩm: TEC200026
  • Tình trạng: 2

PART I THE FOUNDATION OF TECHNICAL ANALYSIS 1

CHAPTER 1 Why Technical Analysis? 3

CHAPTER 2 The Language of Trading 9

CHAPTER 3 The Cornerstone 15

CHAPTER 4 The Dow Theory 19

PART II KEY CONCEPTS OF TECHNICAL ANALYSIS 27

CHAPTER 5 Common Types of Charts 29

CHAPTER 6 Support and Resistance 39

CHAPTER 7 Trends and Trend Lines 51

CHAPTER 8 Volume 61

CHAPTER 9 Gaps 77

PART III PRICE PATTERNS 93

CHAPTER 10 Reversal Chart Patterns 95

CHAPTER 11 Continuation Patterns 117

CHAPTER 12 Additional Chart Patterns 133

PART IV CANDLESTICK PATTERNS 141

CHAPTER 13 Candlestick Charting Patterns 143

CHAPTER 14 Continuation and Indecision Candlestick

Patterns 169

PART V FIBONACCI 181

CHAPTER 15 Fibonacci Trading Techniques 183

PART VI TECHNICAL INDICATORS 199

CHAPTER 16 Moving Averages 201

CHAPTER 17 Moving Average Envelopes and Bollinger Bands 215

CHAPTER 18 Oscillators 223

CHAPTER 19 Average True Range (ATR) 243

CHAPTER 20 Complex Indicators 253

PART VII OSCILLATORS 259

CHAPTER 21 Point and Figure Charting 261

PART VIII ATR, ADX, AND PSAR 285

CHAPTER 22 Cycles and Tendencies 287

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá