rating

Trade My Way

Share Trading Tactics That Really Work for Novices to Experts.

Đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng.

  • 95,000đ
  • Mã sản phẩm: TRA090409
  • Tình trạng: 2

Part I: A few things you should know 1

1 What is share trading? 3

2 What is charting? 15

3 Modern technical analysis 29

4 Risk management 47

5 Anatomy of a trade 65

Part II: Active trading 81

6 Introduction to active trading 83

7 Tools of the trade for active trading 93

8 Taking active trading for a test drive (by Simon

Sherwood)

107

Part III: Breakout trading 131

9 Introduction to breakout trading 133

10 Tools for breakout trading 147

11 Applying the breakout trading strategy 163

12 Taking breakout trading for a test drive

(by Janice Korevaar)

175

Part IV: In conclusion 193

13 The biggest problem is you 195

14 Keep your eye on the ball 203

15 Blue chip share trading

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá