Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

The Coffee Book

The Coffee Book: Barista tips, recipes, beans from around the world.

Sách giới thiệu về cà phê và tất cả cách pha chế trên thế giới với nhiều dụng cụ khác nhau. Sách bản tiếng Anh.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 160,000đ
  • Mã sản phẩm: TH7921
  • Tình trạng: 2

INTRODUCTION

8 Café culture

10 The journey of coffee

12 Species and varieties

14 The family tree

16 Growing and harvest

20 Processing

24 Cupping

26 Flavor appreciation

COFFEE KNOW-HOW

30 Indicators of quality

32 Choosing and storing

36 Home roasting

38 Grinding

42 Coffee Q&A

44 Testing the water

46 Brewing espresso

52 Milk matters

58 Latte art

62 Decaffeinated coffee

COFFEES OF THE WORLD

66 Africa

86 Indonesia, Asia, and Oceania

110 South and Central America

132 Caribbean and North America

CONTENTS

EQUIPMENT

144 Espresso machine

146 French press

147 Filter pour-over

148 Cloth brewer

149 AeroPress

150 Syphon

151 Stove-top pot

152 Cold dripper

153 Electric filter-brew

154 Phin

155 Ibrik

156 Neapolitan

157 Karlsbader

THE RECIPES

160 The classics

180 Hot black coffees

189 Hot white coffees

198 Cold black coffees

202 Cold white coffees

207 Iced blends

212 Hot alcoholic coffees

214 Cold alcoholic coffees

218 Glossary

219 Index

223 About the author

223 Acknowledgments

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá